Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne by Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi

By Linda Berg, Ingela Berggren, Berit Finnström, Gullvi Flensner, Febe Friberg, Inga Larsson, Eva Lidén, Berit Lindahl

Syftet med denna bok är att introducera yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som påbörjat sjuksköterskeutbildningen. I boken ges en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att fungera som en karta över yrkets innehåll och skall kunna användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Först ges en presentation av yrkets framväxt, ett mer övergripande teoretiskt ämnesinnehåll samt sjukvårdens lagstiftning och employer. Den andra delen är en fördjupning av några av sjuksköterskans olika kompetens- och ansvarsområden.

Show description

Read or Download Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne PDF

Best medicine books

Crib death: sudden inexplained death of infants: the pathologist's viewpoint

Crib loss of life (SIDS) is the main widespread reason for loss of life for babies throughout the first yr, notable 1 out of each 700-1,000. Scarce wisdom within the box of SIDS and its pathology has ended in a persevered and starting to be situation with discovering a proof, with the target of having the ability to both expect or fast diagnose the newborn or time period fetus.

Urticaria and Angioedema

This elevated and revised moment version of Urticaria and Angioedema aids physicians in figuring out the pathomechanisms enthusiastic about urticaria to make sure applicable prognosis and follow-through remedy. New to the second one version: * up-to-date content material on mobile and medical perform paradigms * new chapters on epidemiology, diagnostic recommendations, acute urticaria, non-hereditary angioedema, systemic mastocytosis, and hypersinophilic syndrome * the newest screening checks for autoimmune urticaria * the most recent information on autoimmune mechanisms that start up power urticaria and angioedema in a few sufferers, and abnormalities of sign transduction that could be present in either the autoimmune and ''idiopathic'' subgroups

DNA Vaccines - Methods And Protocols (Methods in Molecular Medicine)

State of the art evaluate articles by way of best specialists summarize easy methods to improve and hire the hugely promising new DNA vaccines, what medical effects should be anticipated from their use, and what's identified approximately how they paintings. Key issues variety from vaccine layout and development to training and supply equipment, together with using classical adjuvants, "genetic adjuvants," and the immunostimulatory houses of DNA and chosen oligonucleotide sequences.

Drug Plants II

The medicinal homes of vegetation were valued by means of each tradition and civilization on this planet. the quantity specializes in the botany, phyto-chemcial compostion, medicinal makes use of in addition to pharmacological homes, of round 50 vegetation. concurrently, an try out has been made to summarize the mobile and molecular mechanisms of the healing activities of the herbs and brought the key lively chemical parts in terms of healing values.

Extra resources for Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Example text

Malmö: Liber. Määttä, S. & Segesten, K. (red). (2007). Vårdens språk. Stockholm: Liber. C FÖRFATTARNA O C H s T U D E N T L I T T E R A T U R 37 I be åtel ELISA As t god Ur . Detta k var är u kunska sätt ha1 scenen· Män ni nelse, ' det. Er vårdan ett "nat skapad en kvir lyfts fr; samaril man (I' klostre: En < Att an' och olil © F Ö R FAl N -' UJ fa.. <( � I backspegeln - En historisk återblick ELISABETH D A H L B ORG LYCKH A G E Astrakanapeln bar sina första äpplen den sista hösten hon var hemma - stora goda saftsvällande äpplen - klara och genomskinliga i skalet.

Omsorg ' 40 © F Ö R FATTARNA O C H S T U D E N T L I T T E RATUR det var b © F Ö R FAT1 2 I B A C K S P E G E L N - E N H I S T O R I S K ÅT E R B L I C K de första kristna församlingarna verkade diakoner och diakonissor och de lindrade lidandet hos sjuka och fattiga människor genom barm­ härtighetsgärningar. Fabiola, en förmögen matrona i Rom, grundade det I första offentliga sjukhuset för fattiga år 390 i Rom (Holmdahl 1997). MEDELTIDEN il il l Under medeltiden, tiden mellan soo-talet till 1soo-talet, som idehistoriskt kan ses som "Tusen års mörker" föll de medicinska kunskaperna i glömska, men på grund av kristendomens inflytande och arvsyndens betydelse ut­ vecklades vårdandet.

Jour­ nal ofNursing Education, 47(12), 53 7-543 . Dahle, R. & Isaksen, W. (2002). Sjukvård som maskulinitetsprojekt. Kvinnave­ tenskaplig Tidskrift, (2-3), 75-91. Delblanc, S. ( 1991). Livets ax. Stockholm: Bonniers 1991. Eriksson, U. (2000). Det mangranna sällskapet - om konstruktion av kön i före­ tag. Göteborg: Bas förlag. Franke-Wikberg, S. & Hult, A. (1986). Långsiktiga effekter av högre utbildning. I: T. Kroksmark & F. ), Individernas förutsättningarför utbildning och utbildningens effekter på individerna.

Download PDF sample

Rated 4.52 of 5 – based on 25 votes